homevoorwoordprojectenstichting Care4Ghana Mheerfinancieel overzichtsponsorenin memoriamcontact


Anbi nummer : 809.628.193 / anbi.nl
Kamer van Koophandel-nummer Limburg : 104.66.777 
Bankrekening- nummer : Rabobank : NL07 RABO 011.55.92.210 t.n.v. Stichting Development Care for Ghana
Fiscaal-nummer: 809.628.193
http://www.care4ghanamheer.org/
Care for Ghana
Om de bestuurbaarheid te optimaliseren heeft een interne werkgroep in 2009 een onderverdeling gemaakt in de bestaande projecten. Deze onderverdeling bestaat uit twee fundamenten: Profit en Non - Profit. Op elk van deze fundamenten zijn twee peilers gebouwd.

Profit

Doelstelling van het profitgedeelte is het stimuleren van ondernemerschap om tot economische zelfstandigheid te komen en zo ook voor anderen in de naaste omgeving als voorbeeldfunctie te dienen.
Aansluiting op het non-profitgedeelte is tevens van vitaal belang . Het biedt het perspectief dat na genoten onderwijs en eventueel herstel van ziekte een economisch vangnet in de nabijheid voor handen is. Aan ons de taak om de levensvatbaarheid van projectaanvragen te taxeren en bij toekenning randvoorwaarden te creëren waarin goed en verantwoord ondernemerschap tot ontplooiing kan komen. Duurzame economische zelfredzaamheid om zo te 
komen tot financiering van het non - profit deel voor het welzijn van de plaatselijke bevolking.

Non - Profit

​Daar waar analyse en rationaliteit bij het profitgedeelte een beslissende rol spelen, is bij het non-profitdeel het vinden van een balans tussen emotie en ratio doorslaggevend. 
Doch ook hier is sprake van differentiatie: een school bouwen is wat anders dan een noodzakelijke operatieve ingreep.
Het continue zoeken naar evenwicht bij ieder vaak persoonlijke afweging van het wel of niet toekennen van aanvragen blijft een zware klus. 
In ons land staat een breed maatschappelijke discussie over kosten en baten in onderwijs en gezondheidszorg al decennia op de politieke agenda. Hetgeen de complexiteit aan toont hoe om te gaan met de beschikbare middelen om, in een breed perspectief, te voldoen aan menselijke behoeften en (levens)verwachtingen.

zelf-redzaamheid
s
m
a
l
l

b
u
s
i
n
n
e
s
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
e
d
u
c
a
t
i
o
n
h
e
a
l
t
h

c
a
r
e
profit
non-profit